Aktivni projekti

IZP in PZI rekonstrukcije cest v sklopu predvidene obvoznice Šentjernej

Za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI izdelujemo projektno dokumentacijo IZP in PZI za rekonstrukcijo občinskih cest LC 394111 in LC 394081 v sklopu predvidene obvoznice Šentjernej – prestavitev R2-419/1205

Obvoznica Kočevje

Za naročnika Občino Kočevje izdelujemo projektno dokumentacijo PZI.

PZI ureditve ceste R2-417/4326 Tihaboj-Mirna skozi Mirno od km 11+500 do 11+922

Za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI izdelujemo projektno dokumentacijo PZI.

Gospodarska cona Mali Log

Za naročnika Občino Loški Potok izdelujemo projektno dokumentacijo DGD in PZI ceste in komunalne infrastrukture za ureditev območja Gospodarske cone Mali Log

Kanalizacijski sistem Češnjice pri Moravčah

Za naročnika Občino Moravče izdelujemo projektno dokumentacijo DGD in PZI.

Ureditev regionalne ceste R2-419/1203 od km 0.000 do km 3.260, od Soteske do Dolenjega Polja

Za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI izdelujemo projektno dokumentacijo IZP in PZI za celostno rekonstrukcijo državne ceste.

Prometne ureditve na območju novega vrtca in trgovskega centra s priključki na državno cesto v občini Mirna

Za naročnika Občino Mirna izdelujemo projektno dokumentacijo DGD in PZI za prometne ureditve na Mirni.

OPPN poslovno stanovanjskega dela na Dvoru

Za zasebnega naročnika izdelujemo Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno stanovanjski objekt na območju Dvora.

SD 1 OPPN Bučna vas – vzhod/1

Za zasebnega naročnika izdelujemo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1.

SD OPPN Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1.faza

Za zasebnega naročnika izdelujemo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja vas pri Mirni Peči.

OPPN Mirna Peč - jedro

Za naročnika Občino Mirna Peč izdelujemo Občinski podrobni prostorski načrt jedra Mirne Peči.

OPPN Pod postajo

Za naročnika Občino Mirna Peč izdelujemo Občinski podrobni prostorski načrt stanovanjskega naselja v Mirni Peči pod železniško postajo.

Novogradnja navezovalne ceste Dramlje – Šentjur

Za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI izdelujemo projektno dokumentacijo DGD in PZI novogradnje navezovalne ceste Dramlje – Šentjur, od km 0.000 do km 6.100 (od AC priključka Dramlje – priključek na G2-107

Strokovne podlage in OPPN za zbirno južno cesto

Za naročnika Mestno občino Novo mesto izdelujemo Strokovne podlage in OPPN za zbirno južno cesto

Trg Raka

Za naročnika Občino Krško izdelujemo projektno dokumentacijo IDZ variant ureditve trga Raka

Poslovna cona Prelesje

Za naročnika Občino Šentrupert izdelujemo projektno dokumentacijo DGD in PZI ureditve gospodarske infrastrukture za Poslovno cono Prelesje

Poslovna cona Drnovo vzhod

Za naročnika Kostak d.d. izdelujemo projektno dokumentacijo DGD in PZI za komunalno urejanje dela območja Poslovne cone Drnovo vzhod

Kanalizacija Slavka Gruma

Za naročnika Mestna občina Novo mesto izdelujemo projektno dokumentacijo IZP, DGD in PZI ureditve meteorne in fekalne kanalizacije na ulici Slavka Gruma

Ureditev krožnega križišča v Prelesju

Za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI izdelujemo projektno dokumentacijo PZI ureditve krožnega križišča na regionalni cesti R1-215/1162 Trebnje–Mokronog v Prelesju v km ca 10+250

Rekonstrukcija ceste R3-602/1032 Staro selo – Breginj – most na Nadiži

Za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI izdelujemo projektno dokumentacijo PZI za rekonstrukcijo ceste R3-602/1032 Staro selo – Breginj – most na Nadiži, od km 1,950 do km 2,400 (v naselju Potoki) in od km 10,900 do km 13,200.

Izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture za KS Veliki Podlog in KS Podbočje

Za naročnika Občino Krško izdelujemo projektno dokumentacijo DGD in PZI za izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture VEČ

OPPN na območju Grabna v Novem mestu

Za naročnika KRKA d.d. Novo mesto izdelujemo Občinski podrobni prostorski načrt na območju Grabna v Novem mestu. Na tem območju je Krka d.d. Novo mesto kupila zemljišča, ki jih želi aktivirati z izgradnjo novih objektov.

Ureditev ceste G2 – 106 v Kočevju«

Za naročnika Občino Kočevje izdelujemo projektno dokumentacijo PZI za ureditev ceste G2-106 med semaforiziranim križiščem pri ZD Kočevje in centrom mesta Kočevje.

Obvoznica Mirna

Za naročnika Občino Mirna izdelujemo PGD in PZI projektno dokumentacijo za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje - Mokronog (Obvoznica Mirna).

VEČ

KS Veliki Podlog in KS Podbočje

Za naročnika Občino Krško izdelujemo projektno dokumentacijo PGD in PZI za izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture za KS Veliki Podlog in KS Podbočje

VEČ

Raka

Izdelava projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za kanalizacijski sistem, čistilno napravo ter ostalo tangirane infrastrukture na območju Rake

VEČ