Raka

Izdelava projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za kanalizacijski sistem, čistilno napravo ter ostalo tangirane infrastrukture na območju Rake

Za naročnika Občina Krško izdelujemo PGD in PZI projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območju aglomeracije Raka in Cirje. V sklopu te projektne dokumentacije se izdelajo tudi idejne zasnove za infrastrukturno ureditev trga na Raki in za rekonstrukcijo regionalne ceste v območju poteka kanalizacije.

V spodnji datoteki je prikazana zasnova sistema - zbirna situacija obstoječih in projektiranih komunalnih vodov.

  Prenesite si PDF datoteko "Situacija ceste"

  Prenesite si PDF datoteko "Situacija kanalizacije"

  Prenesite si PDF datoteko "Situacija trga"