Jama, Gorenje in Dolenje Lakovnice

Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod v naselju Jama, Gorenje in Dolenje Lakovnice

Za naročnika Mestna občina Novo mesto in Komunala d.o.o. Novo mesto izdelujemo PGD in PZI projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod v naselju Jama, Gorenje in Dolenje Lakovnice. Nov kanalizacijski sistem dolžine okoli 2200 m bo omogočal priključitev več kot 200 prebivalcem tangiranega območja priključitev na javni kanalizacijski sistem.

Komunalne odpadne vode iz teh naselij se bodo preko obstoječega povezovalnega kanala Stranska vas – Poganci odvajale na centralno čistilno napravo v Novem mestu. V spodnji datoteki je prikazana zasnova sistema - zbirna situacija obstoječih in projektiranih komunalnih vodov.

  Prenesite si PDF datoteko