Novice

Praznično vzdušje!

Otvoritev kolesarske povezave Brežice – Krška vas

V ponedeljek 16. oktobra je bila slovesna otvoritev kolesarske povezave med Brežicami in Krško vasjo. Novozgrajena kolesarska povezava v dolžini 4,3 km omogoča varno in udobno vožnjo. V sklopu povezave so bili izvedeni še podporni/oporni zidovi v dolžini 110 m, približno 400 m armiranih brežin, tri križišča z ukrepi za umirjanje prometa, avtobusna postajališča ter stopnišče z rampo za vleko koles. Dela so zajemala tudi izvedbo cestne razsvetljave, ureditev vodovoda, zaščito in prestavitev električnega omrežja ter izvedba zaščite telekomunikacijskega omrežja
Več...

Gradnja DKP Celje-Štore-Šentjur – most preko Voglajne

Gradnja državne kolesarske povezave med Celjem, Štorami in Šentjurjem se je pričela maja 2022 in trenutno poteka na območju Štor. Videoposnetek prikazuje postavitev mostne konstrukcije preko Voglajne. Izvajalec VOC Celje d.o.o. je s pomočjo avtodvigal namestil 45 m dolgo in 53 ton težko mostno konstrukcijo v enem kosu.

Izgradnja kolesarskih in peš površin od Malega Slatnika do naselja Petelinjek končana

Predmet izdelave je bila izgradnja mešane površine za pešce in kolesarje ob regionalni cesti R2-419/1204 od km 2.7+76 do km 3.8+45 od naselja Mali Slatnik do naselja Petelinjek. V sklopu projekta se je uredila tudi cesta. Nova večnamenska pot v dolžini cca 1069 m povečuje varnost pešcev in kolesarjev.

Smo na dopustu!

Stranke obveščamo, da smo od 31.07.2023 do 14.08.2023 na kolektivnem dopustu.

Praznujemo!

Sodelavca Jernej in Sabina sta uspešno opravila strokovni izpit in postala pooblaščena inženirja. Kot se spodobi sta nas ob tej priložnosti bogato pogostila. Obema čestitamo in jima želimo veliko uspeha!
Več...

Sladkanje s krofi!

Kolektiv GPI je bil izbran v akciji za naj Dolenjski kolektiv, ki sta jo imela Radio Krka in Pekarna Pepe. Krofe sta nam pripeljala Arnej in Matevž iz ekipe Radio Krka. Vsem se za slastne krofe zahvaljujemo!

Otvoritev regionalne kolesarske povezave Črnomelj - Kanižarica

15. februarja je potekala otvoritev regionalne kolesarske povezave, ki bo omogočala varno vožnjo med Črnomljem in Kanižarico.
Več...

Srečno in uspešno 2023

Sanjajmo svoje sanje.
S kančkom sreče, znanjem in ustvarjalnim mišljenjem
jih bomo uresničili.

Pričetek gradnje Obvoznice Mirna

V mesecu oktobru se je pričela gradnja obvoznice Mirna, ki jo gradi podjetje CGP s partnerjema. Gradnjo nameravajo končati v poldrugem letu.
Več...

33. Sedlarjevo srečanje

6. in 7. oktobra je v Ljubljani na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo potekalo že 33. Sedlarjevo srečanje, ki se ga je udeležila tudi predstavnica našega podjetja. Srečanje je namenjeno urbanistom in prostorskim planerjem ter vsem ostalim, ki se ukvarjajo s prostorom. Tema letošnjega srečanja je bila Integracija prometnega in prostorskega načrtovanja.

Gradnja DKP Celje-Štore-Šentjur v polnem teku

Projekt gradnje državne kolesarske povezave med Celjem, Štorami in vse do Šentjurja je imela pričetek gradnje v maju 2022 in naj bi trajala do konca leta 2023. Projekt kolesarskih poti ima vrednost 8,8 milijona evrov in je dolg kar 11,44 km od česar je dobrih 8,5 km novogradenj, vključno z novimi premostitvami preko Hudinje, Voglajne in Žikovskega potoka.
Več...

Gradnja regionalne kolesarske povezave Krško – Kostanjevica napreduje

Gradbena dela so se pričela v začetku leta 2022 in naj bi se predvidoma zaključila v maju 2023.
Več...

Rekonstrukcija križišča v Šmarju pri Jelšah – končana gradnja

Zaključila se je gradnja novega mostu, ki je zopet odprt za promet. Dela so se pričela junija 2021 in zaključila avgusta 2022. V sklopu projekta, ki ga je izdelalo naše podjetje, se je uredilo parkirne površine pred trgovino Kmetijske zadruge Šmarje s pripadajočo javno razsvetljavo in celovitim odvodnjavanjem. Med glavno cesto in parkiriščem je v dolžini približno 120 m zgrajen oporni zid s povezovalnimi stopnicami med pločnikom in parkiriščem. Zamenjano je bilo vodovodno omrežje na območju gradbišča in v dolžini 80 m prestavljen glavni kolektor, ki vodi do čistilne naprave. Izvedena so vodnogospodarske ureditve struge Šmarskega potoka. Zgrajen je novi širši most, urejeni so zavijalni pasovi, pločniki za pešce in kolesarski pasovi.
Investitor naložbe je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Šmarje pri Jelšah.

Rekonstrukcija križišča v Šmarju pri Jelšah med gradnjo

Izvedena bo rekonstrukcija mostu in križišča, ki bo dobilo nov zavijalni pas ter ureditev parkirišča pri kmetijski zadrugi.
Več...

Gradnja kolesarske povezave ob regionalni cesti med Krško vasjo in Čatežem

Projekt zajema izgradnjo novih kolesarskih poti.
Več...

Projekt regionalna kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki med gradnjo

Projekt zajema izgradnjo novih kolesarskih poti med Krškim in Kostanjevico na Krki.
Več...

Začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur

18.05.2022 se je s slavnostno otvoritvijo pričela gradnja 11,55 km dolge kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur, ki bo del državnega kolesarskega omrežja. Nova povezava bo omogočila varnejše kolesarjenje med tremi občinami ter prispevala h krepitvi trajnostne mobilnosti. V sklopu projekta bo zgrajena premostitev čez Hudinjo, dve premostitve čez Voglajno in ena preko Žikovskega potoka. Večina kolesarskih poti (8,59 km) bo potekala na novo zgrajenih poteh, del pa na voziščih lokalnih cest. Gradnja bo predvidoma zaključena do konca prihodnjega leta. Več...

Gradbeno dovoljenje obvoznica Mirna – 1.faza

Z dnem 13.05.2022 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog (obvoznica Mirna, 1. faza) znotraj katere je predvidena nova cestna povezava, ki bo razbremenila obstoječo regionalno cesto R1-2015/1162 Trebnje-Mokronog skozi naselje Mirna, novi most čez Zabrščico, hidrotehnične ureditve, postavitev novih komunalnih vodov oz. rekonstrukcija ali prestavitev obstoječih in krajinska ureditev obcestnega prostora z zasaditvami.

Krožišče "TABLETKA"

Razširitev krožnega križišča "TABLETKA" na cesti G2-4 odsek 1511 in odsek 257 ter R3-7 za desno zavijalni pas.

Sprememba poslovnega naslova podjetja

Obveščamo, da smo spremenili poslovni naslov podjetja GPI d.o.o. s prejšnjega naslova, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto na nov poslovni naslov. Nov poslovni naslov podjetja, ki ga prosimo upoštevajte v vsej poslovni dokumentaciji z nami je: Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto Več...

Podpis pogodbe za izdelavo Strokovnih podlag in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto.

Približno 1,8 kilometrov dolga južna zbirna cesta se bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto (Novo mesto - Metlika), na zahodu pa na Šmihelsko cesto (Gaber-Uršna sela-Novo mesto) oziroma na predvideno zahodno obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana od avtoceste do priključka Maline. Več...

PC Puščava I. faza

Izgradnja prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta PC Puščava 1.faza. v naselju Puščava v občini Mokronog – Trebelno Več...

Načrtovanje vzhodne obvoznice Brežice v BIM

V podjetju GPI d.o.o. skrbimo za stalen razvoj, zavedamo se da bo že v bližnji prihodnosti projektno dokumentacijo potrebno izdelovati z BIM-pristopom tudi na področju prometne in ostale komunalne infrastrukture.

Imamo vso potrebno in najsodobnejšo programsko opremo potrebno za BIM načrtovanje in odločili smo se, da projekt vzhodne obvoznice Brežice, ki smo ga sprojektirali na »klasičen« način pilotno načrtujemo še z uporabo pristopa BIM, ki omogoča, da so načrti bolj predstavljivi, kar vodi do manj nepredvidenih težav med gradnjo. Več...

Otvoritev križišča Maharovec

V torek, 21.07.2020 je bil opravljen ogled in prevzem izvedenih del za ureditev križišča Dolenji Mahovec. Več...

Kontrolna presoja za certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

Tudi v letu 2020 smo v podjetju GPI d.o.o. dne 17.05.2020 uspešno opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša QS. ZÜRICH AG pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Marijana Špiljara. S tem smo podaljšali veljavnost pridobljenega certifikata ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, da podjetje GPI d.o.o. uspešno vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

Izgradnja križišča Maharovec

Rekonstrukcija križišča "Maharovec" na regionalni cesti R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej in lokalni cesti LC 394011 iz obstoječega križišča v klasično križišče s pasovi za levo zavijanje in umirjevalnimi ukrepi. Več...

Izgradnja ceste Slovenska vas – Šentrupert (konec odseka)

Rekonstrukcija državne ceste R3-750/7709 Slovenska vas -Šentrupert, od km 1,780 do km 2,160 (konec odseka) v Šentrupertu z izvedbo ukrepov za umirjanje prometa z oblikovanjem prometnih površin. Več...

Industrijska cona Trebnje – II. faza

Lokacija izgradnje IC Trebnje se nahaja v vzhodnem delu mesta Trebnje severno od bivše regionalne ceste RIII 651 Trebnje –Novo mesto, med ureditvenim območjem tovarne Akripol na zahodu in obstoječo individualno stanovanjsko pozidavo na vzhodu (Dolenja Nemška vas).

Izgradnja novega naselja v Bučni vasi v Novem mestu

Izgradnja novega stanovanjskega naselja v Bučni vasi poteka na podlagi sprejetega OPPN in izdelane projektne dokumentacije. Več...

Srečno 2020

Otvoritev Obvoznice Žadovinek

V ponedeljek, 16.12.2019 se je odprla celotna trasa krške obvoznice in sicer od mostu pri Hidroelektrarni Krško do krožišča v Žadovinku. Izgradnja obvoznice je potekala v treh etapah. VEČ

20 let delovanja GPI d.o.o.

V GPI d.o.o. letos praznujemo 20 obletnico delovanja podjetja. Dogodek smo 21.11.2019 v Kulturnem centru Janeza Trdine proslavili skupaj z zaposlenimi in s poslovnimi partnerji. Srečanje je potekalo v veselem in sproščenem vzdušju, za katerega je poskrbela Nuša Derenda, komorna skupina Glasbene šole Marjana Kozine in Robert Erjavec. Goste sta nagovorila Mojca in Robert Radakovič. Fotografije si lahko ogledate tukaj...

Predstavitev načrtovanih naložb Občine Mirna

V sredo 16.10.2019 je Občina Mirna predstavila štiri projekte, ki bodo bistveno spremenili podobo kraja in vplivali tako na povečanje števila prebivalcev kot na kakovost življenja. To so novi večstanovanjski bloki, vrtec s knjižnico in glasbeno šolo, preureditev skladiščnih prostorov in prestavitev regionalne ceste oziroma izgradnja obvoznice Mirna. Več slik si lahko ogledate tukaj...

Službeni piknik

V petek 30.08.2019 smo se zaposleni skupaj s svojimi družinami v športnem duhu in obilici dobre volje zbrali in uživali v dobri družbi, hrani, pijači in prekrasnem ambientu Športnega parka Šmarješke toplice. Več slik si lahko pogledate tukaj...

Kontrolna presoja za certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

Tudi v letu 2019 smo v podjetju GPI d.o.o. dne 10.06.2019 uspešno opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša QS ZÜRICH AG pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Marijana Špiljara. S tem smo podaljšali veljavnost pridobljenega certifikata ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, podjetje GPI d.o.o. uspešno vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

Prenovljeni odsek ceste na ulici Drska

Od križišča s Šegovo ulico do konca slepe ulice pri železniški progi v Novem mestu.

Štetje prometa v križiščih

V letošnjem letu smo v podjetju GPI d.o.o. pričeli izvajati štetje prometa v križiščih ali na odsekih posameznih cest s pomočjo video zajema prometnih tokov, ki ima precej prednosti v primerjavi s klasičnim, 'ročnim' štetjem. Z video zajemom podatkov o prometnih tokovih pridobimo in pripravimo vse potrebne podatke o vseh kategorijah vozil in tudi podatke o nemotoriziranem prometu (kolesarji, pešci), kar je osnova za izdelavo nadaljnjih prometnih študij.

Obisk pevskega zbora Vrtca Pedenjped

V četrtek 20.12.2018 nas je v naših poslovnih prostorih obiskal otroški pevski zbor Vrtca Pedenjped v katerem pojeta tudi deklici naših dveh sodelavcev. Otroški pevski zbor nam je zapel nekaj prelepih pesmi med njimi tudi Sveto noč s katero so se v soboto predstavili tudi v Salzburgu. Nekaj utrinkov otroškega pevskega zbora si oglejte tukaj...

Srečno 2019

Službeni piknik

V petek 21.09.2018 smo se zaposleni skupaj s svojimi družinami zbrali in uživali v prekrasnem ambientu, dobri družbi, hrani in pijači. Več slik si lahko pogledate tukaj...

Umirjanje prometa v križišču z Zdolsko in Sremiško cesto v Krškem

EDUCENTER je v sodelovanju z Občino Krško ob Evropskem tednu mobilnosti predstavil naš izveden projekt dobre prakse urejanja varnega prometa v Krškem.

Cesta Žirovnica – Begunje

V četrtek, 19.07.2018, je bila opravljena predstavitev projekta ureditve regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica - Begunje od km 1.450 do km 2.176, v sejni sobi Občine Žirovnica.

Kolesarska steza skozi Brestanico

V ponedeljek, 16.07.2018, je bil opravljen ogled in prevzem izvedenih del izgradnje kolesarske steze med Termoelektrarno Brestanica in regionalno cesto skozi Brestanico.

MKK1 in MKK2

V sredo, 13.06.2018, je bil opravljen ogled in prevzem izvedenih del preureditve dveh montažnih križišč MKK1 in MKK2 na mostu v Krškem v fiksna.

Obvoznica Krško

Otvoritev izvedbe del obvoznice Krško po projektu PGD in PZI novogradnja obvoznice Žadovinek.

Poslovni tek trojk Bled 2018

V petek 25.05.2018 smo se vsi zaposleni skupaj s svojimi družinami udeležili Poslovnega teka trojk na Bledu. Poslovni tek trojk ima humanitarni značaj, saj v sodelovanju s pokrovitelji za vsak pretečen krog okoli jezera podari sredstva centru CUDV Matevža Langusa. Imeli smo dve mešani trojki, ki sta zastopali naše podjetje in s svojo udeležbo pripomogli k zbiranju sredstev za CUDV Matevža Langusa. Več slik si lahko pogledate tukaj...

Kontrolna presoja za certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

Tudi v letu 2018 smo v podjetju GPI d.o.o. dne 10.05.2018 uspešno opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša QS ZÜRICH AG pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Marijana Špiljara. S tem smo podaljšali veljavnost pridobljenega certifikata ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, da podjetje GPI d.o.o. uspešno vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

AP Birčna vas

Na podlagi vabila MO Novo mesto in KS Birčna vas je bil v sredo 21.03.2018 v prostorih podružnične šole v Birčni vasi predstavljen projekt izgradnje obojestranskega avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R3-664/2501 Gaber - Uršna sela - Novo mesto od km 15+550 do km 15+700 v naselju Birčna vas.

OPPN MATENA

V sredo 07.03.2018 je bil na redni seji Občinskega sveta Občine Ig predstavljen Občinski podrobni prostorski načrt Matena.

Gospodarska cona v Trebnjem

V sredo 21.02.2018 je Občinski svet Občine Trebnje na svoji redni seji sprejel odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko cono v Trebnjem. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS.

SREČNO 2018

Otvoritev ceste skozi Gospodarsko cono Na Brezovici

V ponedeljek, 13. novembra 2017 je bil opravljen ogled in prevzem izvedenih del za izgradnjo ceste in ostale tangirane infrastrukture skozi Gospodarsko cono Na Brezovici.

Kontrolna presoja za certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

Tudi v letu 2017 smo v podjetju GPI d.o.o. dne 07.06.2017 uspešno opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša QS ZÜRICH AG pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Marijana Špiljara. S tem smo podaljšali veljavnost pridobljenega certifikata ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, podjetje GPI d.o.o. uspešno vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

Kontrolna presoja za certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

Tudi v letu 2016 smo v podjetju GPI d.o.o. dne 19.05.2016 uspešno opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je tokrat izvedla certifikacijska hiša QS ZÜRICH AG pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Marijana Špiljara. S tem smo podaljšali veljavnost pridobljenega certifikata ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, podjetje GPI d.o.o. uspešno vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

SREČNO 2016

Predstavitev projekta Kolesarske povezave v občini Brežice

V petek, 17.07.2015 je v prostorih občine Brežice potekala predstavitev osnutka izvedbenega načrta za kolesarske povezave v mestu Brežice. Osnutek izvedbenega načrta je bil predstavljen županu, zaposlenim na občini Brežice, predstavnikom KOP, policiji, Komisiji za promet na Občini in Krajevni skupnosti Brežice. Predstavljena je bila zakonodaja na tem področju, izkušnje iz tujine, pravilniki iz tujine in dobra praksa v tujini in pri nas. Predstavitev si lahko ogledate tukaj...

Certifikat bonitetne odličnosti AAA

V juliju 2015 nam je enako kot že v nekaj zadnjih letih podjetje Bisnode na podlagi najnovejših poslovni rezultatov podelilo Certifikat najvišje bonitetne odličnosti AAA. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. V GPI d.o.o. želimo, da bomo tudi v bodoče ostali zanesljiv in kredibilen poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/1

V četrtek 9. julija 2015 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 8. redni seji sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/1. Odlok je objavljen v naslednjem uradnem glasilu - Dolenjski uradni list, št. 8/15 z dne 10. 7. 2015. Predstavitev prostorskega akta si lahko ogledate tukaj...

Kontrolna presoja za certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

V podjetju GPI d.o.o. smo dne 25. marca 2015 uspešno opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša TÜV SÜD Managment Service GmbH pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Zvoneta Livka. S tem smo podaljšali veljavnost pridobiljenega certifikata ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, je podjetje GPI d.o.o. uvedlo in da vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008. V poročilu presoje je ocenjeno, da je presojani sistem vodenja zelo uspešen in da so podane osnove, ki zelo dobro omogočajo vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja. Vodstvo podjetja dokazuje izjemno usmerjenost do kupca. Prizadevanje za sledljivost dokumentov po posameznem projektu in dejansko stanje je vzorno.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Bučna vas – vzhod/1

V sredo 7. januarja 2015 je bila v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž) predstavitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1. Predstavitev prostorskega akta si lahko ogledate tukaj...

SREČNO 2015

Javna predstavitev projekta kanalizacija naselja Klošter

V sredo, 10. 12. 2014 je bila v prostorih gasilskega doma v Gradacu predstavitev in javna obravnava zasnove projekta kanalizacije za izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod v naselju Klošter v občini Metlika. Zasnovo predstavljenega projekta si lahko ogledate tukaj...

Otvoritev podjetniško industrijske cone Mirna

V sredo, 1. oktobra 2014 je bila slavnostna otvoritev 1. faze Podjetniško industrijske cone Mirna, katere projektant je bil GPI d.o.o. Na otvoritvi je bil slavnostni govornik zunanji minister Karel Erjavec. Komunalno opremljena cona bo zagotavljala vso potrebno komunalno infrastrukturo, ki obsega elektriko, plin, vodovod, kanalizacijo, telekomunikacije, javno razsvetljavo in sodobne prometne površine za bodoče graditelje poslovnih objektov na 2,4 ha opremljenih zemljišč v 1. fazi opremljanja.

Certifikat bonitetne odličnosti AAA

V oktobru 2014 nam je enako kot že v nekaj zadnjih letih mednarodna bonitetna hiša Bisnode na podlagi najnovejših poslovni rezultatov podelilo Certifikat najvišje bonitetne odličnosti AAA. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. V GPI d.o.o. želimo, da bomo tudi v bodoče ostali zanesljiv in kredibilen poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Javna predstavitev idejne zasnove za obvoznico Šmihel

V sredo, 18.06.2014 je bila v prostorih Šolskega centra Novo mesto javna predstavitev strokovni in laični javnosti ter lastnikom tangiranih nepremičnin predstavljena idejna zasnova obvoznice Šmihel v variantah. V GPI d.o.o. smo v sklopu naše naloge za predstavitev pripravili tudi 3D vizualizacija vseh variantnih rešitev. Zasnovo predstavljenih projektnih rešitev si lahko pogledate tukaj...

Pridobitev certifikata zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

V podjetju GPI d.o.o. smo dne 29.05.2014 uspešno opravili certifikacijsko presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša TÜV SÜD Managment Service GmbH pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Zvoneta Livka. S tem smo pridobili certifikat ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, je podjetje GPI d.o.o. uvedlo in da vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

SREČNO 2014

Javna predstavitev projekta kanalizacije v Gorenjih Lakovnicah

V četrtek, 28. 11. 2013 je bila v prostorih gasilskega doma v Gorenjih Lakovnicah predstavitev in javna obravnava zasnove projekta kanalizacije izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod v naselju Jama, Gorenje in Dolenje Lakovnice. Zasnovo predstavljenega projekta si lahko ogledate tukaj...

Javna predstavitev projekta ureditve komunalne infrastrukture na Raki

V prostorih osnovne šole na Raki je 26. 9. 2013 potekala javna predstavitev in obravnava idejne zasnove projektne dokumentacije za Ureditev komunalne infrastrukture na Raki. Zasnovo predstavljenih projektnih rešitev si lahko pogledate tukaj...

Javna predstavitev projekta za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in rekonstrukcijo vodovoda v naselju Primostek

V prostorih gasilskega doma v Primostku je 09.07.2013 potekala javna predstavitev in obravnava idejne zasnove projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave ter rekonstrukcijo vodovoda v naselju Primostek. Zasnovo predstavljenih projektnih rešitev si lahko pogledate tukaj...

Otvoritev krožišča v Šmarjeti

V petek, 14.junija 2013 je potekala slavnostna otvoritev krožišča v Šmarjeti, za katerega smo skupaj z obvoznico izdelali projektno dokumentacijo.

Pričetek gradbenih del na projektu Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novega mesta

V oktobru 2012 je podjetje Begrad d.d. pričelo z deli na projektu Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novega mesta. Projekt je vključen v pilotni projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke. Najzahtevnejši del projekta je rekonstrukcija kanalizacijskega sistema na območju Kandijske ceste z infrastrukturo v telesu ceste. V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema je potrebna obnova R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od km 13.374 do km 14.200 od mostu preko Težke vode do območja, ki se ureja z OPPN za rekonstrukcijo križišča Belokranjske ceste v Novem mestu na G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem. Zaradi navedenih del bosta potrebni popolna in delna zapora odseka državne ceste R2-419, in sicer popolna zapora v dveh fazah, delna zapora pa v štirih fazah. Popolna zapora državne ceste se izvede v prvem delu, od mostu preko Težke vode do križišča s Trdinovo ulico in Kandijskim mostom, zaradi prevelike zgoščenosti obstoječih in projektiranih vodov. Več o projektu si lahko pogledate tukaj...