Ostala dokumentacija

Študije, strokovne podlage

Presoje vplivov na okolje

Investicijska dokumentacija

  • IDZ in DIIP premostitve lokalne ceste in železniške proge v Velikem Gabru, naročnik Občina Trebnje
  • Grafični izris za program opremljanja zemljišč v Občini Mirna Peč, naročnik EPLAN d.o.o.
  • IDZ v več variantah s primerjavo investicij za kanalizacijski sistem naselij Loka in Račica, naročnik Komunala d.o.o. Sevnica
  • IDZ v več variantah s primerjavo investicij za kanalizacijski sistem Blanca, naročnik Komunala d.o.o. Sevnica
  • Presoja vplivov na okolje za izgradnjo gospodarske infrastrukture na območju OPPN Poslovna cona Prelesje, naročnik Občina Šentrupert
  • Program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje občine Dolenjske Toplice
  • DIIP, IP - oprema za Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice
  • Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij (ŠOEK) – vrednotenje
  • IDZ in primerjalne analize investicijskih naložb za navezavo na kanalizacijski sistem Birčna vas in Stranska vas ali variantno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z lokalnimi čistilnimi napravam za posamezna naselja

3D vizualizacije