Celovita oprema zemljišč z infrastrukturnimi objekti in vodi

 • Izgradnjo komunalne opreme na območju romskega naselja Žabjak – Brezje, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Novelacija projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema s pripadajočo infrastrukturo v Družinski vasi, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Izgradnja javne infrastrukture na območju OPPN Poslovne cone Prelesje, naročnik Občina Šentrupert
 • Ureditev prometne in komunalne infrastrukture Turistično storitvene gospodarske cone Dolenje Kronovo, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Izgradnja javne infrastrukture na območju OPPN Bučna vas - vzhod/1, naročnik Grading Kurent d.o.o.
 • Ureditev infrastrukture na območju OPPN Cviblje, naročnik Občina Dolenjske Toplice
 • Ureditev infrastrukture za Zunanje skladišče NEK, naročnik NEK d.o.o.
 • Izgradnja gospodarske javne infrastrukture za območje UN zdravstveni kompleks Novo mesto, naročnik Komunala Novo mesto d.o.o.
 • Ureditev ceste in ostale tangirane infrastrukture v Livoldu, naročnik Občina Kočevje
 • Izgradnja kanalizacijskega sistema s pripadajočo infrastrukturo v Družinski vasi, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Rekonstrukcija ceste, pločnika in komunalne ureditve na območju Irče vasi – Drska, naročnik KS Drska Novo mesto
 • Izgradnja javne gospodarske infrastrukture na območju OPPN Šipčev hrib, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo in rekonstrukcija vodovoda v naselju Pimostek, naročnik Občina Metlika
 • Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh - Veliki Slatnik, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • LPC Šentrupert, naročnik Občina Šentrupert
 • Izgradnja kanalizacije, čistilne naprave ter ostale tangirane infrastrukture na območju Rake, naročnik Občina Krško
 • Prenova mestne tržnice Novo mesto, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema na območju Kandijske ceste s pripadajočo tangirano infrastrukturo - dopolnitev, naročnik Begrad, d.d.
 • Ureditve ceste in ostale tangirane infrastrukture v Dolgi vasi, naročnik Občina Kočevje
 • Ureditev ceste, pločnikov, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave in tangiranih komunalnih vodov v naselju Zdole na regionalni cesti R3-677 na odseku 2202 Pišece – Zg. Pohanca – Krško od km 11.0+600 m do km 12.0+800 v dolžini 1200 m, naročnik Občina Krško
 • Racionalizacija projekta komunalne opreme za LN Roje – Mirna, naročnik Občina Mirna
 • Novelacija prometne, komunalne in energetske infrastrukture za Poslovno cono Mirna, naročnik Občina Mirna
 • Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju Vinica, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Vodovod, kanalizacija za odvajanje komunalne odpadne vode, čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode, kanalizacijo za odvod padavinske vode v GTC Škocjan, naročnik Občina Škocjan
 • Komunalno opremljanje ulice Mlinarska pot v Novem mestu – črpališče, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Povezovalni cevovod in kablovod HE Krško, naročnik NEK d.o.o.
 • Kanalizacija in vodovod Bušinja vas, naročnik Občina Metlika
 • Fekalna kanalizacija in obnova vodovoda za novo naselje Stranska vas v Mestni občini Novo mesto, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Ureditev obvoznih cest in odvodnjavanja ob progi Grosuplje – Kočevje – prestavitev vodovodnega omrežja, naročnik Občina Kostanjevica na Krki
 • Vodovod in elektrokabelska kanalizacija Sv. Rok, privatni naročnik
 • Izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture KS Veliki Podlog – naselja Gorica, Jelše, Veliki Podlog, Pristava pri Leskovcu, naročnik Občina Krško
 • Prometna, komunalna in energetska infrastruktura za Poslovno cono Mirna, naročnik Občina Mirna
 • Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselji Spodnja Libna in Libna, naročnik Občina Krško
 • Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in Potov vrh, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju Nad Prinovcem, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Prometna in komunalno - energetska infrastruktura za OPPN Poganci, naročnik Begrad, d.d.
 • Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja – naselji Gorica, Jelše, Veliki Podlog, Pristava, Veliko Mraševo, naročnik Občina Krško
 • Urejanja komunalne infrastrukture za območje naselij: Gorica, Jelše, Veliki Podlog, Pristava pri Leskovcu, Kalce – Naklo, Veliko Mraševo, Malo Mraševo s prikazom investicij in financiranja, naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija LC s hodnikom za pešce, AP in rekonstrukcija javnih poti ter izgradnja kanalizacije za odvod odpadnih voda v naselju Dolenje Vrhpolje, naročnik Občina Šentjernej
 • Rekonstrukcija LC s hodnikom za pešce ter izgradnja kanalizacije za odvod odpadnih voda v naselju Hrastje, naročnik Občina Šentjernej
 • Izgradnja komunalne infrastrukture s čistilno napravo v naselju Orehovo, naročnik Občina Sevnica
 • Komunalno - energetska in prometna infrastruktura stanovanjskega naselja Jedinščica, naročnik Arha, d.o.o.
 • Komunalna oprema za območje LN Roje - Mirna, naročnik Komunala Trebnje, d.o.o.
 • Izgradnja kanalizacije in obnova ostale tangirane infrastrukture v naselju Velika vas - Leskovec, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja kanalizacije in obnova ostale tangirane infrastrukture v naselju Dolenja vas - Leskovec, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja kanalizacije in obnova ostale tangirane infrastrukture v naselju Pesje, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja kanalizacije in obnova ostale tangirane infrastrukture v naselju Drnovo, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja kanalizacije in ostale tangirane infrastrukture v naselju Brege, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja kanalizacije in obnova ostale tangirane infrastrukture v naselju Mrtvice, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja kanalizacije in obnova ostale tangirane infrastrukture v naselju Vihre, naročnik Občina Krško
 • Ureditev meteorne kanalizacije s pločnikom v naselju Zloganje, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Komunalna infrastruktura znotraj I. sklopa zazidalnega načrta Župnca, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Komunalna oprema za Industrijsko - trgovsko – podjetniško cono Trebnje 1. faza, naročnik Občina Trebnje
 • Cesta in meteorna kanalizacija v območju Ceroda, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Komunalna oprema območja 2. in 3. faze zazidalnega načrta T-6/2 Obrtna cona Trebnje, naročnik Občina Trebnje
 • Cesta in spremljajoča infrastruktura za vrstne stanovanjske hiše v Žabji vasi, naročnik Hrast obrtna zadruga, z.o.o.
 • Rekonstrukcija LC in vodovoda ter izgradnja JR skozi Meniško vas, prečkanje potoka z vodovodom, naročnik Občina Dolenjske Toplice