Kanalizacijski sistemi in čistilne naprave

 • Izgradnja kanalizacije na območju Občina Piran, naročnik JP OKOLJE Piran d.o.o.
 • Kanalizacijski sistem za komunalne odpadne vode na območju naselja Studenec, naročnik Občina Ivančna Gorica
 • Kanalizacijski sistem Drenovec – Vinica, naročnik Občina Črnomelj
 • Izgradnja kanalizacije v naselju Kvasica, naročnik Občina Črnomelj
 • Kanalizacijski sistem Kuzarjev Kal, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Kanalizacijski sistem za komunalne odpadne vode za objekte na desnem bregu Hinje z navezavo na kanalizacijo Krmelj, naročnik Komunala d.o.o. Sevnica
 • Izgradnja kanalizacije na Rostoharjevi ulici v Krškem, naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija črpališča meteorne in fekalne kanalizacije v NEK, naročnik NEK d.o.o.
 • Kanalizacijski sistem v naselju Žabjek, naročnik Občina Ivančna Gorica
 • Kanalizacijski priključki in rastlinska čistilna naprava tipa Limnowet za naselje Kamenica, naročnik Občina Sevnica
 • Kanalizacijski sistem Družinska vas - Dol. Kronovo z navezavo na obstoječo ČN, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Dograditev kanalizacijskega omrežja Dolenja vas pri Krškem, naročnik Kostak d.d.
 • Odvodnjavanje meteorne kanalizacije v naselju Zdole, naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija črpališča meteorne in fekalne kanalizacije v NEK, naročnik NEK d.o.o.
 • Ločevanje kanalizacije v REVOZ – u, naročnik JEKLOTEHNA Špoljar d.o.o.
 • Kanalizacijski sistem Grmovlje - kanala G3 in G7, naročnik Občina Škocjan
 • Kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih in meteornih voda ter obnova vodovoda v delu naselja Pod Cvingarjem, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacijski sistem za komunalne odpadne vode na območju naselja Krmelj, naročnik Komunala d.o.o. Sevnica
 • Izgradnja fekalne kanalizacije Tomšičeva cesta na Senovem, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja kanalizacije v naselju Klošter, naročnik Občina Metlika
 • Izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda v delu naselja Križe, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda v naselju Jama, Gorenje in Dolenje Lakovnice, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacijski sistem na območju Višnje Gore, naročnik Občina Ivančna Gorica
 • Prestavitev meteorne kanalizacije v območju podvoza Zagrebške ceste, naročnik SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
 • Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju Primostek, naročnik Občina Metlika
 • Izgradnja kanalizacije od Stare vasi do čistilne naprave GTC Škocjan, naročnik Občina Škocjan
 • Izgradnja čistilne naprave MBR v GTC Škocjan, naročnik Občina Škocjan
 • Izgradnja vodovoda, kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode, čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode in kanalizacije za odvod padavinske vode v GTC Škocjan, naročnik Občina Škocjan
 • Kanalizacija Veliki Slatnik-kanal VS7, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Izgradnja kanalizacije za odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda iz dela naselja Stranska vas, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija v območju ceste na Gradec, naročnik Občina Mirna
 • Kanalizacija in rastlinska čistilna naprava v naselju Osrečje na območju občine Škocjan, naročnik Občina Škocjan
 • Sanacija, rekonstrukcija in dograditev obstoječe mešane kanalizacije v naselju Leskovec pri Krškem - kanal Tb1 od jaška Tb1-10 do jaška Tb1-15 in kanal Tb3, naročnik Občina Krško
 • Kanalizacija na območju zaselka Studenec z navezavo na obstoječi "A" kanal, naročnik Občina Trebnje
 • Kanalizacijski sistem Vinica - 1. faza, naročnik Občina Črnomelj
 • Kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda Obrh, Suhor, naročnik Občina Dolenjske Toplice
 • Čistilna naprava Blato z navezavo na kanalizacijski sistem Hudeje, naročnik Občina Trebnje
 • Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga vas - Livold-sklop 3, naročnik Občina Kočevje
 • Kanalizacija naselja Višnja gora, naročnik Občina Ivančna Gorica
 • Kanalizacija odpadnih voda v naselju Šalka vas – II. faza, naročnik Občina Kočevje
 • Kanal C1 v kanalskem sistemu Kočevje-cevni zadrževalni bazen, naročnik Občina Kočevje
 • Kanalizacija Brestanica, odsek Elektrarniška ulica, naročnik Občina Krško
 • Kanalizacija odpadnih voda v naselju Šalka vas, naročnik Občina Kočevje
 • Hišni priključki za kanalizacijo Bušinja vas, naročnik Komunala Metlika, d.o.o.
 • Rastlinska čistilna naprava (RČN) BUŠINJA VAS, naročnik Limnos, d.o.o.
 • Prevezava fekalne kanalizacije, odsek Cesta 4. julija - R1, naročnik Občina Krško
 • Kanalizacija odpadnih vod v Podgorski ulici – Kočevje, naročnik Občina Kočevje
 • Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga vas – Livold – sklop 2, naročnik Občina Kočevje
 • IDZ in primerjalne analize investicijskih naložb za navezavo na kanalizacijski sistem Birčna vas in Stranska vas ali variantno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z lokalnimi čistilnimi napravam za posamezna naselja, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kočevje - 2. faza, naročnik CGP, d.d.
 • Kanalizacija odpadnih voda naselja Breg pri Kočevju, naročnik Občina Kočevje
 • Kanalizacija v naselju Paha, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija Rostoharjeva ulica, naročnik Občina Krško
 • Meteorna kanalizacija iz obrtne cone MDB (Leskovec), naročnik občina Krško
 • Odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod iz severnega dela Češče vasi pri Novem mestu, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej
 • Kanalizacija naselja Zajčki, naročnik Občina Krško
 • Ureditev odvodnjavanja meteornih vod iz območja kamnoloma Soteska, naročnik Gozdno gospodarstvo Novo mesto
 • Komunalna infrastruktura Sveti Rok, privatni naročnik in Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Povezovalni kanal Višnja Gora - Ivančna Gorica, naročnik Občina Ivančna Gorica
 • Ponikovalno polje v PC Vrbina, naročnik HPG Brežice, d.o.o.
 • Kanalizacija naselja Jetrno selo, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja kanalizacije v naselju Zavinek, Grmovlje in Dobruška vas v občini Škocjan, naročnik Občina Škocjan
 • Kanalizacija Senovo - Dovško, odsek osnovna šola - Jetrno selo, naročnik Občina Krško
 • Kanalizacija na cesti R3-679 odsek 3909 Breg – Sevnica od km 7,541 do km 8,478 skozi Sevnico, naročnik Komunala Sevnica, d.o.o.
 • Kanalizacija Spodnja Libna, naročnik Občina Krško
 • Kanalizacija naselja Dovško, naročnik Občina Krško
 • Kanalizacija Stara vas pri Krškem, naročnik Občina Krško
 • Povezovalni kanal Stranska vas - Poganci, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija Elektrarniška cesta - Brestanica, naročnik Občina Krško
 • Kanalizacija naselja Hinjce, naročnik Komunala Sevnica, d.o.o.
 • Čistilna naprava Prekopa, naročnik Občina Kostanjevica na Krki
 • Kanalizacijska mreža naselij Spodnja in Zgornja Draga ter povezovalni kanal Višnja Gora – Ivančna Gorica, naročnik Občina Ivančna Gorica
 • Kanalizacija Križevska vas, naročnik Občina Metlika
 • Kanalizacija Radovica, naročnik Občina Metlika
 • Predlog izgradnje kanala SD4 v naselju Drnovo, naročnik Občina Krško
 • Kanalizacija naselja Podbočje, naročnik Občina Krško
 • Kanalizacijski sistem za odvod komunalnih odpadnih voda v Ragovem - sprememba, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Žabja vas (ob Belokranjcu), naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija naselja Gradac, naročnik Občina Metlika
 • Kanalizacija naselja Blanca, naročnik Občina Sevnica
 • Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselja Gorica, Jelše, Velki Podlog, Pristava, naročnik Občina Krško
 • Kanalizacija Kavce – IDZ, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel (ZBDV 18) s prekritjem, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija; naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija za naselja Kuzarjev kal in Suhor pri Prečni – faza Suhor in Kuzarjev kal, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Sanacija, rekonstrukcija in dograditev obstoječe mešene kanalizacije v naselju Kremen, naročnik Občina Krško
 • Čistilna naprava Šranga – zunanja ureditev (popis del s predizmerami in stroškovno oceno), naročnik Občina Mirna Peč
 • Kanalizacija Šranga – III.faza, naročnik Občina Mirna Peč
 • Sekundarna kanalizacija Gorenja vas, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija naselij Birčna vas in Stranska vas, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija v romskem naselju Brezje, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacijski sistem Vinica, naročnik Občina Črnomelj
 • Kanalizacijski sistem Stari trg ob Kolpi, naročnik Občina Črnomelj
 • Kanalizacijski sistem Petelinjek, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija na območju zaselka Studenec z navezavo na obstoječi »A« kanal, naročnik Komunala Trebnje, d.o.o.
 • Črpališče s tlačnim vodom za dva hišna priključka v Pionirski ulici, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Sanacija meteorne kanalizacije v Pionirski ulici, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija fekalna Stopiče, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija Brestanica, odsek Pot na ribnik – Elektrarniška ulica, naročnik Kostak, d.d.
 • Obnova kanalizacije Roje – Mirna, naročnik Občina Trebnje
 • Čistilna naprava Dolenjske Toplice, naročnik Občina Dolenjske Toplice
 • Čistilna naprava Otočec, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija naselij Gabrijele, Polje, Pijavice, Spodnje in Zgornje Mladetiče, naročnik Komunala Sevnica, d.o.o.
 • Črpališče Č2 in tlačni kanalizacijski vod na zahodnem delu Češče vasi, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacijski sistem za odvod odpadnih voda v delu KS Mali Slatnik, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Sekundarna kanalizacija Čatež, naročnik Komunala Trebnje, d.o.o.
 • Čistina naprava Suhadol, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija za odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda v naselju Artiče ob regionalni cesti R3-676/2204, naročnik KS Artiče
 • Kanalizacijsko omrežje kompleksa v Ragov log, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Strokovna ocena o vplivih na okolje za fekalno kanalizacijo v Prečni, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacijski sistem Drganja sela, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija Stopiče, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacijski sistem za odvod komunalnih odpadnih voda v Ragovem, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacijsko omrežje kompleksa v Ragov Log, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija starega dela naselja Sela pri Dolenjskih Toplicah, naročnik Občina Dolenjske Toplice
 • Fekalna kanalizacija Brezovica - dopolnitev, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Komunalna infrastruktura do zbirno reciklažnega centra komunalnih odpadkov v Mirni Peči, naročnik Občina Mirna peč
 • Odvajanje odpadnih voda iz območja Revoza, naročnik Revoz, d.d.
 • Sekundarna kanalizacija v KS Bučna vas, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija naselij Gorenji in Dolenji Suhadol, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija Bučna vas - KANAL FA_1, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Sekundarna kanalizacija Dolenja vas, naročnik Komunala Trebnje, d.o.o.
 • Kanalizacija Sveti Rok - Regrča vas, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija s črpališčem in tlačnim vodom Na Tratah, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija Prečna, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Ločevanje kanalizacije v Revozu, naročnik Revoz, d.d.
 • Fekalna kanalizacija starega dela naselja Sela pri Dolenjskih Toplicah z obrtno cono, naročnik Občina Dolenjske Toplice
 • Ločevanje kanalizacije v Revozu - analiza obstoječega stanja in predlog nove zasnove odvodnjavanja odpadnih voda, naročnik Revoz, d.d.
 • Čistilna naprava Škocjan, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija s črpališči in tlačnima vodoma na severnem in zahodnem delu Češče vasi, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Črpališče Podhosta, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Čistilna naprava Žužemberk, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Črpališče in fekalna kanalizacija za zgornji del ulice Marjana Kozine, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Rekonstrukcija kanalizacije Pot na Gorjance (spodnji del) in gradnja (zgornji del), naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija Lastovče, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija levega brega Bršljinskega potoka), naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija naselij Dolenji Suhadol, Gorenji Suhadol in Brezje, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalski sistem za odvod odpadnih voda ter zunanja ureditev z ograjo, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija Straža, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija Leskovec, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija Ragovo, tehnologija prečkanja reke Krke, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Čistilna naprava Črmošnjice, naročnik Občina Semič
 • Fekalna kanalizacija Črmošnjice, naročnik Občina Semič
 • Fekalna kanalizacija Obrh, Suhor, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna kanalizacija Obrh, Suhor, elaborat posega na vodno zemljišče, prečkanje potoka Obrška Radešca, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Meteorna kanalizacija Podhosta, elaborat posega na vodno zemljišče, izpust meteorne vode v potok, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna in meteorna kanalizacija Meniška vas, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalna in meteorna kanalizacija Podhosta, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacija in ČN Črmošnjice, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Čistilna naprava Gumberk, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Fekalni kanal na Bajčevi ulici, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Pregled in analiza obstoječega stanja kanalizacije in ČN ter predlog nadaljnje izgradnje na območju Dolenjskih Toplic, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Kanalizacijski sistem za odvodnjavanje odpadnih voda (Meniška vas, Podhosta, Obrh, Suhor), naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Podzemni cevovod za meteorno kanalizacijo Soteska, naročnik Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d.