Ostali infrastrukturni objekti in vodi

 • Sanacija brežin Vrhovo na cesti R1-216/1175 Krka - Žužemberk od km 9.300 do km 10.960, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • TK razvod za Industrijsko poslovno cono Trebnje, naročnik Telekom Slovenije, d.d.
 • TK kabelska kanalizacija za infrastrukturo na območju OPPN Bučna vas - vzhod/1, naročnik Telekom Slovenije, d.d.
 • Kabelska kanalizacija za območje UN zdravstvenega kompleksa Novo mesto, naročnik TELEMACH d.o.o.
 • Zamenjava lovilcev olj v Revoz d.d., naročnik GPI TEHNIKA d.o.o.
 • Plinovod v sklopu projekta infrastrukture OPPN Bučna vas vzhod 1, naročnik Grading Kurent d.o.o.
 • TK kabelska kanalizacija za gradnjo križišča na desnem bregu Save na novi cestni povezavi od Krškega do Brežic ter cestna povezava od mosta do mestne ceste 192055 (Merkur), naročnik Občina Krško
 • Elaborat umestitve elektro kabelske kanalizacije za pridobitev soglasja DRSI za rekonstrukcijo ceste Gozd Martuljek, naročnik Elektro Gorenjska, d.d.
 • Tehnične rešitve odvodnjavanja v GTC Škocjan, naročnik Občina Škocjan
 • Plinovod za rekonstrukcijo križišča na Belokranjski cesti v Novem mestu, naročnik ISTRABENZ PLINI d.o.o.
 • Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za objekt KB 20 kV IC Brezina, naročnik Elektro Celje, d.d.
 • Sanacija plazu v Gornji Stari vasi, naročnik Občina Škocjan
 • Širitev pokopališča na Mirni, naročnik Komunala Trebnje, d.o.o.
 • Projektiranje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja CATV kabelske kanalizacije ob regionalni cesti R3-750/7709 Slovenska vas – Šentrupert od km 0+050 do km 1+800, naročnik EVJ ELEKTROPROM, d.o.o.
 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije ob regionalni cesti R3-750/7709 Slovenska vas – Šentrupert od km 0+050 do km 1+800, naročnik Telekom Slovenije, d.d.
 • TK kabelska kanalizacija v naselju Smednik, naročnik Občina Krško
 • Projektne rešitve za javno razsvetljavo na območju naselja Petelinjek, naročnik KS Mali Slatnik
 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije skozi naselje Jurka vas, naročnik Telekom Slovenije, d.d.
 • Izvedba merilnih mest na meji občine Šentjernej, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Gramoznica Drnovo, naročnik Občina Krško
 • Načrt uporabe zemljine – deponija, naročnik CGP, d.d.
 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije v naselju Vihre, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije v naselju Mrtvice, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja TK kabelske kanalizacije v naselju Brege, naročnik Občina Krško
 • Plinovodno omrežje znotraj območja obrtne cone Trebnje skupaj s plinsko postajo, naročnik Butan plin, d.d., Ljubljana
 • Cerod – projekt opornega zidu in odvodnjavanja severnega dela, naročnik Cerod, d.o.o.
 • Kabelsko razdelilno omrežje za Grm in Šmihel, naročnik Telemach, d.o.o.
 • Cerod – projekt začasnega odlaganja odpadkov, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Elektro kabelska kanalizacija v Meniški vasi, naročnik Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto