Prometna infrastruktura

 • Ureditev kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki, naročnik Občina Krško
 • Novogradnja obvoznice Brežice od K4 do K5, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Ureditev regionalne kolesarske povezave Črnomelj – Kanižarica, naročnik Občina Črnomelj
 • Ureditev regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica – Begunje, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Ureditev kolesarske povezave v Savinjski regiji, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Izgradnja peš in kolesarskih površin ob LC295221 Ratež – Gumberk, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Rekonstrukcija Grajske ceste s komunalno infrastrukturo, naročnik Občina Kostanjevica na Krki
 • Novogradnja mostu čez Savo in etape vzhodne obvoznice Brežice od K4 do K5, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Ureditve regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica - Begunje, od km 1+450 do km 2+176, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Izgradnjo kolesarskih povezav Krška vas - Čatež ob Savi, naročnik Občina Brežice
 • Rekonstrukcije ceste R3-676/2212 Kapele od km 0+000 do km 1+028 skozi Kapele do odcepa za Rakovec, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Rekonstrukcije ceste in novogradnje kolesarske steze in pešpoti na odseku med naseljem Ragovo in Krka, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi-Mokrice, od km 6+820 do km 6+980, ureditev zožitve pri Mokricah, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Rekonstrukcija ceste »Farovški hrib« v OPC Šentrupert s priključitvijo mostu preko potoka Bistrice, naročnik Občina Šentrupert
 • Ureditve križišča v Šmarju pri Jelšah na G2-107/1275, Šentjur – Mestinje, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Ureditev daljinske kolesarske povezave v Savinjski regiji, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Razširitev krožnega križišča G2-4 odsek 1511 in odsek 257 ter R3-7 odsek 399 (pri tabletki) za desno zavijalni pas, naročnik KRKA d.d. Novo mesto
 • Ureditve regionalne ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto od km 5+400 do km 6+100 skozi Vavto vas, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Rekonstrukcije križišča na G2-108/1182 Ribče - Litija v km cca 6+555 v Spodnjem Hotiču za v Vače, PGD in PZI novogradnja mostu, PGD in PZI rušenja mostu in stanovanjskega objekta, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Rekonstrukcije križišča cest G2-105 in R2-419 - križišče Belokranjska cesta v Novem mestu, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Izvedba obojestranskega avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R3-664/2501 Gaber – Uršna sela - Novo mesto od km 15+550 do km 15+700 v naselju Birčna vas, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Izgradnja industrijske cone Trebnje II. faza, naročnik Občina Trebnje
 • Ureditev kolesarskega prehoda na regionalni cesti R3- 667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice, naročnik DRSI
 • Večnamenska pot v Senovem, naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija regionalne ceste R2-448/0222 od km 0+750 do km 2+100, izgradnja dveh krožišč in ureditev pločnika za pešce ob območju OPPN Gospodarska cona Na Brezovici, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Sprememba projektne dokumentacije za priključek Ceste brigad na Andrijaničevo cesto, naročnik Mestna občina Novo meto
 • Ureditev križišča Dolenji Maharovec, naročnik Občina Šentjernej
 • Elaborat zapore ceste Soteska - Podturn in Gaberje - Dolenje Polje, naročnik GPI TEHNIKA d.o.o.
 • Ureditev dostopne ceste v coni Drnovo, zasebni naročnik
 • Izvedba prehoda za pešce, CR vključno z ukrepi za umirjanje prometa pri KZ Šentjur v naselju Dobje, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Ureditev avtobusnih postajališč, CR z ukrepi za umirjanje prometa ter prepusta na državni cesti R2-419, odsek 1205 Šentjernej - Križaj, pri km 5,0 – Dobe, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Rekonstrukcija regionalne ceste R3-750/7709 Slovenska vas – Šentrupert, naročnik Občina Šentrupert
 • Elaborat ukrepov za umirjanje prometa in izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti LZ 299021, ob Težki vodi in LZ299061, Ragovska ulica, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Izvedba obojestranskega avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R3-664/2501 Gaber - Uršna sela - Novo mesto od km 15+550 do km 15+700 v naselju Birčna vas, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Ureditev državne ceste R2-422, odsek 1333, med km 15.0+170 in km 15.5+200, s poudarkom na varnosti kolesarjev in pešcev – Brestanica, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Ureditev parkirišča za avtodome na Prešernovi cesti v Brežicah, naročnik Občina Brežice
 • Ureditev križišča za Metalno na cesti R2-422/1333 Senovo – Brestanica, naročnik Metalna Senovo d.o.o.
 • Rekonstrukcija občinske ceste LK 192651 Zdolska ulica odcep, naročnik Kostak d.d.
 • Urejanje prometa v križišču Sremiške ceste in Zdolske ceste v Krškem, naročnik Občina Krško
 • Izgradnja hodnika za pešce ob lokalni cesti LC 291031 Mirna Peč - Malenska vas, od km 0,000 do km 0,100, desno, naročnik Občina Mirna Peč
 • Izgradnja kolesarske steze med Termoelektrarno Brestanica in regionalno cesto skozi Brestanico, naročnik Občina Krško
 • Ureditev povoznih kolesarskih pasov na Bizeljski cesti, naročnik Občina Brežice
 • Ureditev parkirišča ob pokopališču Dolenje Kamence, naročnik KS Bučna vas
 • Ureditev dostopne ceste za vodno zajetje Podstena, naročnik HIDROINŽENIRING d.o.o.
 • Razširitev priključka ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Gradnja parkirišč v Beli Cerkvi, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Preureditev priključevanja Ceste Brigad na Andrijaničevo cesto in ureditev novega prehoda za pešce na Andrijaničevi cesti, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Preprojektiranje zožitve vozišča po prekategorizaciji ceste iz regionalne v lokalno cesto skozi naselje Biška vas, naročnik Občina Mirna Peč
 • Elaborat prometne ureditve ukinitve priključka občinske ceste JP 793791, Črmošnjice pri Stopičah na državno cesto G2 - 105, odsek 0256 Novo mesto - Metlika v km 3,960, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Prometna preveritev in ureditev krožnega križišča »pri tabletki« s priključnimi kraki državnih cest G2-105/0257 Ločna-Krka, G2-105/1511 Krka ter R3-651/0399 Bučna vas-Krka v Novem mestu, naročnik Krka d.d.
 • Ureditev parkirišč na Gorjancih, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Ureditev hodnika za pešce, AP in cestne razsvetljave v naselju Puščava, naročnik Občina Mokronog Trebelno
 • Izgradnja večnamenske poti ob Levičnikovi cesti, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Ureditev parkirišča pri pokopališču Jesenice, naročnik Občina Brežice
 • Priključevanje novega Trgovskega centra Mercator na Ljubljansko cesto v Novem mestu, naročnik FIN ARS d.o.o.
 • Ureditev umirjanja prometa na Cesti Brigad v Novem mestu, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Izgradnja pločnika in kolesarske steze rondo Tuš - rondo Trnje FAZA 3, naročnik Občina Brežice
 • Ureditev dostopa in parkirišč na območju med Lekarno in Interno bolnišnico v Novem mestu, naročnik Dolenjske lekarne Novo mesto
 • Rekonstrukcija in prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu od km 21.620 do navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Zapora občinskih cest zaradi gradnje tlačnega voda na Seidlovi cesti, naročnik Begrad, d.d.
 • Elaborat zapore občinskih cest v naseljih Križe in Veliki Slatnik, naročnik GPI Tehnika, d.o.o.
 • Ureditev Kočevarjeve ulice v Novem mestu z elementi za umirjanje prometa, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Delna zapora državne ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto (Kandijska cesta) od km 14+225 do km 14+324, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Delna zapora ceste LC 293051 in JP 792411 v naselju Cerovec pri Kočevskih poljanah, naročnik Elektro Ljubljana, d.d. DE Ljubljana
 • Ureditev cestne povezave Zabukovje – Zaloka v občini Šentrupert, naročnik Občina Šentrupert
 • Gradnja krožnega križišča na regionalni cesti R3-673 odsek 1340 Drnovo – Križaj v km 2+076, naročnik Občina Krško
 • Delna zapora cest LC 295182, JP 795011 in JP 795001, v naselju Veliki Slatnik, naročnik GPI Tehnika, d.o.o.
 • Rekonstrukcija mostu preko potoka Bistrica v Šentrupertu, naročnik Občina Šentrupert
 • Delna zapora državne ceste R3-650/1159 Žužemberk - Pluska, pri naselju Dobrnič, naročnik GVO, d.o.o.
 • Delna zapora državne ceste R1-216/1177 Soteska – Črmošnjice, naročnik GPI Tehnika, d.o.o.
 • Označitev mesta ustavljanja šolskega avtobusa na regionalni cesti R2-418/1202 V KM 4+085,00 – pilotski projekt, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev prehoda za pešce v naselju Šmarjeta, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Delna zapora ceste na visokovodnem nasipu, naročnik Gradnje, d.o.o., Boštanj
 • Delna zapora državnih cest skozi naselja Žvirče, naročnik GVO, d.o.o.
 • Delna zapora državne ceste R3-650/1159 Žužemberk - Pluska, v naselju Žužemberk, naročnik GVO, d.o.o.
 • Delna zapora državne ceste R1-216/1157 Stari log - Dvor, v naselju Jama, naročnik GVO, d.o.o.
 • Delna zapora državne ceste R1-216/1158 Žužemberk- Dvor, v naselju Dvor, naročnik GVO, d.o.o.
 • Legalizacija cestnega priključka: Priključevanje lokalne ceste LC 191121 na regionalno cesto R2-419/1206 "Križaj – Čatež ob Savi" v km 2+925, naročnik Občina Krško
 • Most preko reke Krke v Mršeči vasi, naročnik Občina Šentjernej
 • Popolna zapora lokalne ceste LC 289121 Dvor – Brezova reber - Preč, naročnik GVO, d.o.o.
 • Ureditev obvoznih cest in odvodnjavanja ob progi Grosuplje - Kočevje, naročnik Občina Grosuplje
 • Rekonstrukcija križišča cest G2-105 in R2-419 - križišče Belokranjska cesta v Novem mestu, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev pločnika in ceste ob ulicah Staro sejmišče in Kotarjeve ceste v Šentjerneju, naročnik Občina Šentjernej
 • Prometna preveritev in prilagoditev cest v NEK, naročnik NEK, d.o.o.
 • Most preko potoka Kaludra, naročnik Občina Šentjernej
 • Priključevanje za stanovanjsko hišo v naselju Migolica – Mirna (Atelšek) , privatni naročnik
 • Priključevanje novega trgovskega centra na Ljubljansko cesto, naročnik CGP, d.d.
 • Rekonstrukcija regionalne ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od km 13,024 do km 13,375, Kandijska cesta v Novem mestu – I. etapa, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Sanacija ploščadi na Novem trgu v Novem mestu, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Ureditev nove cestne povezave med Zdolsko cesto in Partizansko potjo v Krškem, naročnik Občina Krško
 • Ureditev pločnika ob regionalni cesti R2-418/1200 Zbure – Škocjan od km 3+580 do km 3+650 V ŠKOCJANU, naročnik Občina Škocjan
 • Strokovne podlage – Promet za OPPN Prenova ob Ljubljanski cesti 47, naročnik CGP, d.d.
 • Prostorska preveritev novih cestnih povezav v Mokronogu, naročnik Občina Mokronog - Trebelno
 • Ureditev javnih poti JP 693825 Zajčki - Gmajna in JP 694941 Odcep Žaren, naročnik Občina Krško
 • Preureditev obstoječega podvoza lokalne ceste v Velikem Gabru z železniško progo Ljubljana – Metlika d.m. , naročnik Občina Trebnje
 • Rekonstrukcija regionalne ceste R3-677/2202 Pišece – Zgornja Pohanca – Krško od km 12+530 do km 16+330 »Zdole – Pleterje - Krško« , naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija lokalne ceste LC 191052 – izgradnja pločnika veliki kamen, naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija križišča regionalnih cest R1-215/1162 Trebnje – Mokronog v km 14+200, R1-215/1163 Mokronog – Boštanja v km 0+000 in R2-418/1199 Mokronog – Zbure v km 0+000, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Rekonstrukcija regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež, od km 3.078 do km 3.740 – skozi Velike Brusnice, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Rekonstrukcija vozišča JP 692331 z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave, naročnik Občina Krško
 • Preprojektiranje priključka nove obvozne ceste na R3-667 odsek 1385 Zbure - Mačkovec, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Most preko Dolskega potoka, naročnik Občina Škocjan
 • Ureditev pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti R2-418/1201 Škocjan - Dobruška vas od km 0,107 do km 0,510, naročnik Občina Škocjan
 • Ureditev pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti R2-418/1201 Dobruška vas – Škocjan, naročnik Občina Škocjan
 • Delna zapora ceste R3-668/5846 Gabrje - Ratež v naselju Velike Brusnice, naročnik Malkom Novo mesto, d.o.o.
 • Novo gradnja odseka "A" (obvoznica ind. cone Žadovinek) v zvezi z novo cestno povezavo od Krškega do Brežic, naročnik Občina Krško
 • Gradnja križišča ob mostu na desnem bregu Save na novi cestni povezavi od Krškega do Brežic, od G1-5/366 Krško-Drnovo do R1-220/1334 Krško-Brežice ter cestna povezava od mostu do mestne ceste št. 192055 (Merkur) dolžine cca 250 m, naročnik Občina Krško
 • Zapora lokalne ceste v Radovici, naročnik Nivo, d.d.
 • Ureditev peš površin in vozišča na odseku regionalne ceste R3-679/3909 Blanca – Brestanica od km 18+510 do km 18+870 »Rožno« ter od km 19+810 do km 20+280 »Dolenji Leskovec« , naročnik Občina Krško
 • Ureditev križišča lokalne ceste LC 394011 z regionalno cesto R2-419 odsek Ratež -Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej
 • Obvoznica Leskovec pri Krškem, naročnik Občina Krško
 • Krožno križišče Šmarjeta na regionalni cesti R3-667/1385 Zbure – Mačkovec v km 3+005, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Rekonstrukcija ceste na visokovodnem nasipu, naročnik NEK, d.o.o.
 • Ureditev nove cestne povezave in krajevne ceste LK 193341 - "Dorc - II.faza", naročnik Občina Krško
 • Obnova ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od km 13.374 do km 14.200 – Kandijska cesta v Novem mestu, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Rekonstrukcija ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto od km 5.400 do km 6.100 - skozi naselje Vavta vas, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Rekonstrukcija lokalne ceste LC 191061 od km 0+000 do km 0+450 ter LC 191071 od km 0+000 do km 1+930, naročnik Občina Krško
 • Ureditev lokalne ceste v občini Šentrupert, naročnik Občina Šentrupert
 • Ureditev priključka mladinskega turistično kulturnega centra Krško na glavno cesto G1-5, naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija lokalne ceste LC295341 – Klevevž, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Ureditev pločnika ob lokalni cesti LC191052 v naselju Veliki kamen, naročnik Občina Krško
 • Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, naročnik Elektro Celje Energija, d.o.o.
 • Dograditev dveh desno zavijalnih pasov na G2-105/0255 Novo mesto - Metlika v km 0,000 in LG 299260 Ljubljanska cesta - Seidlova cesta v križišču Ločna v Novem mestu, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev regionalne ceste R2-659, odsek 3616 Stari Trg od km 0+270 do km 0+480 skozi naselje Stari trg, naročnik Občina Črnomelj
 • Rekonstrukcija lokalne ceste LC193061 - Cesta 1. Maja, naročnik Občina Krško
 • Ureditev pločnika ob državni cesti R3-923, odsek 1087, od priključka v km 0,200 do priključka za kamnolom Kalcit, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Rekonstrukcija LC 295170 od km 2,1+085 do km 2,9+050 Pangrč Grm – Gabrje, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Most preko potoka Toplica, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Ureditev križišča za Metalno na cesti R2-422/1333 Senovo – Brestanica, naročnik KS Senovo
 • Ureditev avtobusnega obračališča ob R2-422 Brestanica - Podsreda (Titova cesta), naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija križišča med R2-422/1333 Podsreda - Brestanica in LC 191051 - križišče Dorc, naročnik Občina Krško
 • Ureditev križišča Štefan, ki ga sestavljajo odseki regionalne ceste R3-650/1160 Pluska - Štefan, Štefan - Trebnje in regionalna cesta R3-652/1457 Moravče - Čatež - Trebnje, naročnik Občina Trebnje
 • Ureditev regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda - Senovo - Brestanica od km 12+550 do km 13+200, naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija ceste R3-750/7709 Slovenska vas - Šentrupert od km 0+050 do km 1+800, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev regionalne ceste R3-672/1338 Zavratec - Smednik od km 8+550 do km 8+850 od Gasilskega doma do obstoječega pločnika na deviaciji ob AC priključku, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev lokalne ceste LC425614 Ornuška vas – Mokronog, naročnik Občina Mokronog - Trebelno
 • Ureditev regionalne ceste R3-651/1198 Trebnje - Novo mesto od km 6+815 do km 7+680 skozi naselje Biška vas, naročnik Občina Mirna peč
 • Rekonstrukcija R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej od km 3+800 do km 4+200 - Petelinjek, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Rekonstrukcija lokalnih cest št. 399112, 399113 in 399121 v naseljih Klenovik, Zagrad, Velike Poljane ter Goriški vasi, naročnik Občina Škocjan
 • Izgradnja pločnika in obnova voziščne konstrukcije regionalne ceste R3-664/2501 Gaber - Uršna sela - Novo mesto od km 15+150 do km 17+150 v naselju Birčna vas, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Priključitev predvidene poslovno industrijske cone na regionalno cesto R1-215/1162 Trebnje – Mirna – Boštanj, naročnik Občina Trebnje
 • Rekonstrukcija lokalne ceste LC 191011 Senovo – Dovško, naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija ceste R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej od km 5.000 do km 6.046 - skozi Ratež, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev Lobetove ulice v Novem mestu z elementi za umirjanje prometa, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Strokovne podlage za razvoj cestne prometne mreže z elementi idejne študije v občini Brežice, naročnik Občina Brežice
 • Izgradnja opornega zidu z ureditvijo lokalne ceste Karteljevo - Trebelno, naročnik Občina Mokronog – Trebelno
 • Rekonstrukcija ceste R1-201/0203 Kranjska gora-Dovje od km 2+600 do km 5+100 skozi Gozd Martuljek, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev priključka k črpališču Srebrniče ob regionalni cesti R2-419, odsek 1203 Soteska – Novo mesto, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Ureditev avtobusnih postajališč ob R2-419, odsek 1204 Ratež - Šentjernej z ureditvijo priključka lokalne ceste v Gorenjem Maharovcu, naročnik Občina Šentjernej
 • Ureditev lokalne ceste LC19113 Stara vas – Vrbina, naročnik Občina Krško
 • Povezava Industrijske in obrtne cone Trebnje na AC z vključitvijo 3. razvojne osi, naročnik Občina Trebnje
 • Ureditev pločnika in javne razsvetljave na Metliški cesti v Semiču, naročnik Občina Semič
 • Prometna ureditev obrtne cone MDB Leskovec s preplastitvijo vozišč in parkirišč, naročnik Občina Krško
 • Rekonstrukcija regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje-Ratež od km 3.078 do 3.740, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev uvoza z državne ceste št. R2-419, na javno pot št. JP790202, naročnik Občina Dolenjske Toplice
 • Ureditev pločnika "pred naseljem Prvačina" ob regionalni državni cesti R1-204, odsek 1012 Šempeter - Dornberk, med km 6.780 in 6.940, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev hodnika za pešce in AP na LC 372101 Sp. Vranje - Lončarjev Dol- Podvrh, v naselju Lončarjev Dol, naročnik Občina Sevnica
 • Rekonstrukcija R2-419/1203 Soteska - Novo mesto od km 6.100 do km 7.350 "Vavta vas - Jurka vas - Potok", naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev povezovalne ceste R2-421/2506 Ručetna vas - Štrekljevec od km 4,700 do km 5,240, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev dveh uvozov za hotelsko - gostinski objekt v območju obrtne cone Trebnje, naročnik Občina Trebnje
 • Prostorska preveritev nivojskega križanja železniške proge v Brezini, naročnik Občina Brežice
 • Rekonstrukcija križišča na cesti R2-419/1204 in R3-668/5846 ter LC v Ratežu, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Ureditev prehoda za pešce na R1-230, odsek 1311 Pavlovci, naročnik Form, d.o.o., Brestanica
 • Ureditev prehoda za pešce na R1-230, odsek 1311 Pavlovci - Libanja, naročnik Form, d.o.o., Brestanica
 • Ureditev prehoda za pešce na R1-230, odsek 1310 - Radomlje, naročnik Form, d.o.o., Brestanica
 • Sanacija mostu v Meniški vasi, naročnik Občina Dolenjske Toplice
 • Razširitev lokalne ceste in zunanja ureditev pri OŠ Artiče, naročnik KS Artiče
 • Ureditev parkirišča ob pokopališču Velike Brusnice, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Rekonstrukcija ceste R2-419/1203 Soteska-Novo mesto, od km 13,024 do km 13,375, Kandijska cesta v Novem mestu, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev prehoda za pešce v "Hajdina" (Hajdina 2) na odseku 1290 Slovenska Bistrica - Hajdina, naročnik Form, d.o.o., Brestanica
 • Ureditev počivališča "Podkoren" ob R1-201, odsek 0201, Korensko sedlo-Podkoren, od km 2.610 do km 2.660, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev počivališča ob G2-106, odsek 0261, Škofljica – Rašica, naročnik Form, d.o.o., Brestanica
 • Ureditev AP Črnolica - Čatrov hrib ob R2-423, odsek 1281, naročnik Form, d.o.o., Brestanica
 • Izgradnja JR ob R3-676/2216 Kapele - Jereslavec – Rakovec, naročnik Občina Brežice
 • Izgradnja pločnika ob R3-676/2216 Kapele – Rakovec, naročnik Region, d.o.o.
 • Prestavitev lokalne ceste Poljane-Trebelno, naročnik KS Trebnje
 • Izgradnja pločnika ob regionalni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele, skozi Artiče, naročnik KS Artiče
 • Rekonstrukcija lokalne ceste za Obrtno cono MDB Leskovec, naročnik Občina Krško
 • Ureditev prehoda za pešce in avtobusnih postajališč Muta, naročnik Form, d.o.o., Brestanica
 • Rekonstrukcija ceste R3-668/5846 Gaberje - Ratež, na odseku Velike Brusnice, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Mejni prehod za obmejni promet Drenovec, naročnik Savaprojekt, d.d.
 • Izgradnja pločnika na Ulici talcev, naročnik KS Trebnje
 • Izgradnja pločnika na delu Slakove ulice, naročnik KS Trebnje
 • Ureditev parkirnih površin v obrtni coni Cikava, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Uvoz v romsko naselje Ruperč vrh - priključek na regionalno cesto, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Ureditev parkirišča ob pokopališču Prečna, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Idejna rešitev priključka ceste iz Bajnofa na Šmarješko cesto, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Rekonstrukcija lokalne ceste št. 295130 pri OŠ Stopiče v dolžini 600 m, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Idejne rešitve izven nivojskega križanja odseka vzhodne obvoznice Novega mesta z rekonstrukcijo Šmarješke ceste, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Ureditev in osvetlitev območja križišča odcep za Golte v Mozirju, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ureditev in osvetlitev območja križišča Tekačevo, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo
 • Programska zasnova za LC Šmarješke ceste v Novem mestu, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Rekonstrukcija lokalne ceste in vodovoda ter izgradnja JR skozi Meniško vas, naročnik Občina Dolenjske Toplice