Prostorsko načrtovanje

Prostorski akti

 • Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta - SDUN 2, naročnik ZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto, 2021
 • Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel, naročnik Mestna občina Novo mesto, 2019
 • Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg, naročnik Trgograd d.o.o., 2021
 • Občinski prostorski načrt Bučna vas – zahod/1, naročnik CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje ceste, d.d., 2022
 • Občinski podrobni prostorski načrt Birčna vas – sever, zasebni investitorji, 2021
 • Posebni prostorsko izvedbeni pogoji za gospodarsko cono Mali Log, Občina Loški Potok, 2022
 • Občinski podrobni prostorski načrt PC Puščava – 1.faza, Občina Mokronog-Trebelno, 2018
 • Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko poslovni objekt na Jakčevi ulici v Novem mestu, naročnik Dacomm d.o.o.
 • Spremembe in dopolnitve OLN Univerzitetni kampus Novo mesto, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Občinski podrobni prostorski načrt za MA-4 v občini Ig, zasebni naročnik
 • Sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta - Ureditveni načrt Novi trg, zasebni naročnik
 • Občinski podrobni prostorski načrt za Gospodarsko cono v Trebnjem, naročnik Komunala Trebnje d.o.o., februar 2018
 • Občinski podrobni prostorski načrt za IPC Prelesje, naročnik Občina Šentrupert, april 2017
 • Občinski podrobni prostorski načrt MA-4 v Občini Ig, zasebni naročnik, december 2016
 • Izdelava spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Konjeniški center Brezovica, zasebni naročnik, december 2015
 • Občinski podrobni prostorski načrt Apartmajsko naselje na območju DP4, naročnik Občina Dolenjske Toplice, november 2015
 • Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas – vzhod/1 (JV DEL EUP NM/6 OPPN-f), naročnik Grading Kurent d.o.o., julij 2015
 • Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas – vzhod 2 z oznako NM/6-OPPN-f, naročnik SPC Krevs d.o.o., avgust 2014
 • Občinski podrobni prostorski načrt Industrijska cona Bič, naročnik Občina Trebnje, april 2010
 • Občinski podrobni prostorski načrt za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje, naročnik Petrol d.d., februar 2013
 • Občinski podrobni prostorski načrt za Industrijsko cono Trebnje, naročnik Občina Trebnje, februar 2013
 • Sprememba in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice, zasebni naročnik in Mestna občina Novo mesto, januar 2013
 • Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šipčev hrib, zasebni naročniki in Mestna občina Novo mesto, junij 2012
 • Občinski podrobni prostorski načrt stanovanjsko – turistično območje DT7 (del območja) v Dolenjskih Toplicah, zasebni naročnik, julij 2012
 • Občinski podrobni prostorski načrt Kamnolom Soteska v Dolenjskih Toplicah, naročnik Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., julij 2012
 • Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za Dobovo-sever, naročnik Občina Brežice, april 2012
 • Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval, naročnik Mestna občina Novo mesto, november 2011
 • Občinski podrobni prostorski načrt obrtna cona Dobova, naročnik Občina Brežice, november 2011
 • Občinski podrobni prostorski načrt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o., julij 2011
 • Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjsko območje ob Florijanski cesti v Mokronogu, naročnik Občina Mokronog – Trebelno, december 2010
 • Občinski podrobni prostorski načrt za Center starejših občanov Občine Brežice, zasebni naročnik, september 2010
 • Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«, naročnik Občina Trebnje, september 2010
 • Občinski podrobni prostorski načrt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o., maj 2010
 • Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjsko naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah, naročnik Občina Dolenjske Toplice, november 2009
 • Občinski podrobni prostorski načrt Poganci, naročnik Begrad d.d. Novo mesto, julij 2008
 • Občinski podrobni prostorski načrt Poslovno – industrijsko območje Mirna, naročnik Betonal d.o.o., Trebnje, julij 2008
 • Občinski lokacijski načrt stanovanjsko – poslovni objekt Jakčeva, naročnik Zarja, stanovanjsko podjetje, d.d. in Moneta international d.o.o., julij 2007
 • Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta, naročnik Zarja, stanovanjsko podjetje, d.d., julij 2007
 • Občinski lokacijski načrt Gabrje, naročnik Mestna Občina Novo mesto, december 2006
 • Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Jedinščica, naročnik Raiffeisen LEASING d.o.o. Ljubljana, junij 2006
 • Lokacijski načrtu za vodovod Trška gora, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o., maj 2006
 • Lokacijski načrtu za vodovod Grčevje, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o., december 2005
 • Prostorsko ureditveni pogoji za podeželski prostor Občine Mirna peč, naročnik Občina Mirna Peč, junij 2003

V izdelavi:

 • Občinski podrobni prostorski načrt Sotla, naročnik Občina Mirna
 • Strokovne podlage za območje ŠMA-OPPNb in ŠMA11 v Občini Šmarješke Toplice, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Občinski podrobni prostorski načrt IC Puščava, naročnik Občina Mokronog Trebelno
 • Občinski podrobni prostorski načrt obvoznica Šmihel, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Občinski podrobni prostorski načrt Birčna vas – sever »BIV/1-OPPN-b«, zasebni naročnik
 • Občinski podrobni prostorski načrt Mrvarjev hrib, naročnik Deželna banka Slovenije d.d.
 • Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg, naročnik Trgograd d.o.o.
 • Občinski podrobni prostorski načrt stanovanjsko-poslovne cone Mokronog, naročnik Občina Mokronog - Trebelno

Strokovne podlage za izvedbene prostorske akte

 • Strokovne podlage in OPPN za del enote urejanja NM/10-OPPN-e, zasebni naročnik, september 2017
 • Strokovne podlage za OPPN Poslovno industrijsko cono v Šentrupertu, naročnik Občina Šentrupert, november 2015
 • Strokovne podlage za Poslovno cono Prelesje, naročnik Občina Šentrupert, avgust 2014
 • Prostorske strokovne podlage za gozdarsko lesni center Šentrupert, naročnik Občina Šentrupert, marec 2013
 • Strokovne podlage za širše območje enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f, naročnik Mestna občina Novo mesto, september 2012
 • Strokovne podlage za širše območje enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f v Novem mestu, Mestna občina Novo mesto, junij 2012
 • Strokovna podlaga za stanovanjsko gradnjo na območju Gmajne v Leskovcu pri Krškem, zasebni naročnik, april 2012
 • Strokovne podlage za širše območje enote urejanja prostora DT7-OPPN v Dolenjskih Toplicah, zasebni naročnik, april 2011
 • Strokovne podlage za širše območje urejanja OPPN Šipčev hrib, zasebni naročniki in Mestna občina Novo mesto, februar 2011
 • Strokovna podlaga za umestitev severnega kraka krožnega križišča in povezovalne ceste na desnem bregu Save na novi cestni povezavi od Krškega do Brežic, od G1-5/366 Krško-Drnovo do R1-220/1334 Krško-Brežice, zasebni naročnik in Občina Krško, februar 2011
 • Strokovne podlage za širše območje urejanja OPPN Poganci, naročnik Begrad d.d. Novo mesto, september 2007

Idejne (variantne) zasnove umeščanja prostorskih ureditev

 • Idejna zasnova za lesno predelovalni center Šentrupert, naročnik Občina Šentrupert, januar 2013
 • Idejna zasnova »Obrtna cona Dobova«, naročnik Občina Brežice, december 2010
 • Idejna zasnova za stanovanjsko območje ob Florijanski cesti v Mokronogu, naročnik Občina Mokronog – Trebelno, marec 2009
 • Idejna zasnova za stanovanjsko območje Cviblje, naročnik Občina Dolenjske Toplice, februar 2008
 • Idejna zasnova za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Pavlinov hrib, naročnik Občina Trebnje, marec 2007
 • Idejna zasnova za obrtno industrijsko območje Mirna, naročnik OZ Unitehna z.o.o., april 2005

Strokovna mnenja in primerjalne študije za prostorsko načrtovanje