Projektna dokumentacija na področju nizkih gradenj

Celovita oprema zemljišč z infrastrukturnimi objekti in vodi

Prometna infrastruktura

 • Ceste
 • Križišča
 • Servisne prometne površine – avtobusna postajališča, parkirišča
 • Hodniki za pešce, kolesarske steze
 • Štetje prometa z zajem prometnih tokov s pomočjo video kamere in analizo prometnih tokov s podatki o vseh vrstah motoriziranega in nemotoriziranega prometa
 • Prometne študije
 • Elaborati cestnih zapor

Kanalizacijski sistemi in čistilne naprave

 • Ločeni in mešani kanalizacijski sistemi za odvajanje komunalnih in meteornih odpadnih vod
 • Kanalizacijska črpališča
 • Zadrževalni in razbremenilni objekti
 • Ostali objekti in naprave na kanalizacijskem sistemu
 • Čistilne naprave
 • Primerjalne analize, študije, strokovne podlage za izvedbo kanalizacijskih sistemov
 • Operativni programi za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Vodooskrbni sistemi

 • Vodovodni sistem
 • Vodohrani
 • Črpališča
 • Objekti za pripravo pitne vode – vodarne
 • Ostali objekti in naprave na vodovodnem sistemu
 • Primerjalne analize, študije, strokovne podlage za izvedbo vodovodnih sistemov

Ostali infrastrukturni objekti in vodi

 • Telekomunikacijska omrežja
 • Širokopasovne povezave
 • Elektroenergetsko omrežje
 • Javna razsvetljava
 • Plinovodno omrežje