Prostorsko načrtovanje

Prostorski akti

  • Občinski prostorski načrti (OPN)
  • Državni prostorski načrti (DPN)
  • Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) in ostali prostorsko izvedbeni akti

Strokovne podlage za izvedbene prostorske akte

Idejne (variantne) zasnove umeščanja prostorskih ureditev

Strokovna mnenja in primerjalne študije za prostorsko načrtovanje